NLP (Neuro Linguistic Programming) eli kansankielellä mielikuvaohjausta

Ajattelutapa, tutkimussuuntaus ja joukko välineitä joiden avulla on helppo päästä hyviin tuloksiin siinä mitä  teemme. NLP auttaa meitä onnistumaan ja sitä voi käyttää millä tahansa elämänalueella.

NLP:n avulla tarjotaan osaajien malleja eli mallitetaan sitä miten muut henkilöt ovat toimineet
  • opetetaan kontaktien luomista, vuorovaikutusta, päätösten tekemistä ja uusia ajattelutapoja
  • tähdätään käytännöllisiin päämääriin ja elämässä menestymiseen
  • voidaan muuttaa arvoja ja asenteita, jotka rajoittavat suorituskykyä
  • korostetaan tunteita, elämyksiä, luovuutta ja innovatiivisuutta.

NLP on malli, jolla voi tutkia ja tehostaa inhimillistä kommunikaatiota ja vuorovaikutusta sekä tutkia ja muuttaa psyykkistä toimintaa. Sitä on vaikea luokitella mihinkään meillä vakiintuneeseen tieteenalaan, koska tieteellisesti on erittäin vaikea todistaa ihmisen käytösmalleja ja syitä niihin. NLP syntyi 1970-luvulla Richard Bundlerin ja John Grinderin työn tuloksena.

NLP tähtää käytännöllisiin päämääriin ja elämässä menestymiseen. Sen avulla voidaan muuttaa arvoja ja asenteita, jotka rajoittavat suorituskykyä.
Siinä korostetaan tunteita, elämyksiä, luovuutta ja innovatiivisuutta.


NLP KURREKODIN ARJESSA

Mielikuvaharjoitteet, myönteinen ajattelu, uteliaisuus, käytännöllisyys ja uusien ratkaisumallien etsiminen on juuri tätä.
Kurrekodissa on tällä hetkellä neljä tämän koulutuksen saanutta ohjaajaa (NLP Practitioner) ja kaksi  Master Practitioneria. Tämä tarkoittaa käytännössä NLP:n tuomista arkeen ja ohjaukseen kokonaisvaltaisesti.

Sekä Nepsy-valmennus että mielikuvaohjaus eli NLP ovat tuoneet työhömme runsaasti uutta. Uusien toimintamallien ja -tapojen ja näkökantojen löytäminen on rikkaus, jota Kurrekodin arki parhaillaan on.

NLP Practitioner koulutus on matka ihmisen itseensä ja siinä matkataan syvälle omiin tuntemuksiin ja kokemuksiin. Se muuttaa montaa ihmistä, toisille oma elämä avautuu täysin uusin silmin ja toiset saavat vahvistusta jo havaitsemiinsa asioihin. Ymmärrys siitä, että olemme kaikki matkalla avaa uusia ajattelumalleja, joita on mukava jakaa toisten ihmisten kanssa. 

Etenkin lastensuojelutyötä tehdessä ihmisen pitäisi käydä omaa elämäänsä läpi hieman tarkemmin ennen kuin alkaa vaikuttaa muiden elämiin. Jokainen meistä on kuitenkin eri vaiheessa eri elämäntilanteissa eli on vaikeaa sanoa, että tietty koulutus kuuluisi johonkin osioon jos ihminen itse ei ole valmis asiaa vielä käsittelemään. Tarvitaan aikaa ymmärrykselle. Tarvitaan aikaa elämälle.

Ei ole aivan sama kuinka ihmisiä käsitellään tällä alalla tai millaiset vuorovaikutustaidot ohjaaja omaa suhteessa itseensä että muihin ihmisiin. Jaksaessaan tehdä tätä työtä ohjaajan tulee myös olla tietoinen omista "sudenkuopistaan" jotta oma elämä pysyy kasassa. Toista ihmistä kun ei pysty auttamaan ennen kuin oma elämä on kunnossa, valitettavasti.

Mitä neurolinquistinen tarkoittaa?


Nimitys neurolinquistinen prosessointi viittaa hermostoon ja kielenkäyttöön. NLP olettaa, että ihmisen mieli ja ruumis ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa ja että toisen avulla voidaan vaikuttaa toiseen. Arkielämästä tuttua esimerkiksi on, että jos verensokeriarvot ovat alhaiset, ajattelu on hidasta. Toisaalta ajatukset voivat saada aikaan ruumiillisia muutoksia. Ajattele esimerkiksi jotakin miellyttävää joka on joskus saanut sinut punastumaan. Mitä enemmän ajattelet tuota asiaa, sitä todennäköisemmin punastut uudelleen sitä ajatellessasi.

N= Neuro
Ihmisen käyttäytyminen perustuu viiden aistijärjestelmän (näkö, kuulo, tunto, haju, maku) ja näitä vastaavien miellejärjestelmien  (mielikuvat, kuvitellut äänet, sisäiset tuntemukset, hajuihin ja makuihin liittyvät mielteet) toimintaan. Hermosto kytkee ihmisen mielen ja ruumiin yhtenäiseksi järjestelmäksi, jossa ajatukset vaikuttavat fysiologiaan ja fysiologia vaikuttaa ajatuksiin.

L=Linqvistinen
Jokaisella on oma kokemuksensa todellisuudesta. NLP olettaa, että tällä kokemuksella on muoto ja rakenne, joka on kielen kaltainen. Itse asiassa myös puhuttu kieli, sanat joita käytämme, kytkeytyvät läheisesti subjektiiviseen kokemukseemme todellisuudesta. Muuttamalla sanoja joita käytämme, muutamme myös kokemustamme.

P=Prosessointi
NLP tarjoaa suuren joukon menetelmiä subjektiivisen kokemuksen muuttamiseen. Niiden avulla on helppoa ja nopeaa vapautua esimerkiksi pelkotiloista tai fobioista tai motivoitua uudelleen jonkin tärkeän tavoitteen saavuttamisesta.

(Lähde: www.suomennlp-yhdistys.fi)