Valmennustaito ry

Mikkelissä toimii valtakunnallinen yhdistys, Valmennustaito ry. Etelä-Suomen yhdyshenkilöinä toimivat Maarika ja Jarmo Karjalainen. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalalla toimivien valmentajien (coach) työtä ja saada valmennustoimintaa osana kuntoutumisprosessia tunnetummaksi ja näkyvämmäksi.

Valmennustaito ry. toimii neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaavien henkilöiden ja heidän omaistensa lisäksi myös mm. päihde- ja mielenterveysongelmien vuoksi syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden tukena.

Tämän lisäksi yhdistys auttaa valmentajia verkottumaan ja tarjoaa heille mm. koulutusta ja työnohjausta. Yhdistys toimii linkkinä viranomaisten välillä konsultoimalla, tekemällä esityksiä ja tiedottamalla valmennuksen mahdollisuuksista ja vaikuttavuudesta.

Valmennus ja erilaiset kuntouttavat ryhmätoiminnot on todettu erittäin tehokkaiksi menetelmiksi erityisesti itsenäistyvien nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyssä. Valmennus tukee myös neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten vanhempia vaativassa kasvatus- ja ohjaustyössä.

Valmennuksesta hyötyvät mm. ne henkilöt, joilla on vaikeuksia saada opiskelu- tai työpaikkaa, opiskelu on vaarassa keskeytyä tai työelämässä tarvittavat sosiaaliset valmiudet ovat huonot. Valmennus tarjoaa "täsmätukea" elämän ajankohtaisiin kysymyksiin siten, että se tukee valmennettavan arjenhallintaa ja itsetuntoa ja mahdollistaa kiinnittymisen opiskeluun tai työhön. Valmennuksen teemoja ovat mm. sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat, opiskelu ja opiskelutekniikat, itsetunto, ja tunteiden hallinta. Valmennus tähtää valmennettavan voimaannuttamiseen ja antaa välineet omaan elämänhallintaan.

Valmennusta toteutetaan valmennettavan omissa toimintaympäristöissä: kotona, koulussa/opiskelupaikassa, työpaikalla, harrastuksissa, jne. Valmentaja toimii näiden lisäksi tukena myös silloin, kun tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa tai valmennettavalla on tarvetta hoitaa asioitaan esim. erilaisissa virastoissa.

Valmennuksen kysyntä kasvaa nopeasti koko ajan.